به نام خداوند بخشنده مهربان‏

اى پیامبر، بگو: پناه مى‏برم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به خدا و معبود مردم، از شر وسواس خناس‏ که در سینه‏هاى انسانها وسوسه مى‏کند، خواه از جن باشد یا انسان. (1تا6)