حکمت 51

قدرت و عیب پوشى

(اخلاقى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.

حکمت 52

روش برخورد با شکست خوردگان

(اخلاقى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
سزاوارترین مردم به عفو کردن، تواناترینشان به هنگام کیفر دادن است.

حکمت 53

شناخت جایگاه سخاوت و ایثارگرى

(اخلاقى، اقتصادى، اجتماعى) 

و درود خدا بر او، فرمود:
سخاوت آن است که تو آغاز کنى، زیرا آنچه با درخواست داده مى‏شود یا از روى شرم و یا از بیم شنیدن سخن ناپسند است.

حکمت 54

ارزش‏هاى اخلاقى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هیچ ثروتى چون عقل، و هیچ فقرى چون نادانى نیست. هیچ ارثى چون ادب«»، و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست.

حکمت 55

اقسام بردبارى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
شکیبایى دو گونه است: شکیبایى بر آنچه خوش نمى‏دارى و شکیبایى در آنچه دوست مى‏دارى.

حکمت 56

تهیدستى و تنهایى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
ثروتمندى در غربت، چون در وطن بودن، و تهیدستى در وطن، غربت است.

حکمت 57

ارزش قناعت و خود کفایى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
قناعت، ثروتى است پایان ناپذیر.

(این سخن از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نیز نقل شده است)

حکمت 58

توانگرى و شهوت‏ها

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
ثروت، ریشه شهوت‏هاست.

حکمت 59

ارزش تذکّر دادن اشتباهات

(اخلاق اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
آن که تو را هشدار داد، چون کسى است که مژده داد.

حکمت 60

ضرورت کنترل زبان

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
زبان تربیت نشده، درنده‏اى است که اگر رهایش کنى مى‏گزد

حکمت 61

شیرینى آزار زن

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
نیش زن شیرین است.

حکمت 62

روش پاسخ دادن به ستایش‏ها و نیکى‏ها

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
چون تو را ستودند، بهتر از آنان ستایش کن، و چون به تو احسان کردند، بیشتر از آن ببخش. به هر حال پاداش بیشتر از آن آغاز کننده است.

حکمت 63

ارزش شفاعت

(اخلاقى اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
شفاعت کننده چونان بال و پر در خواست کننده است.

حکمت 64

غفلت دنیا پرستان

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اهل دنیا سوارانى در خواب مانده‏اند که آنان را مى‏رانند.

حکمت 65

ترک دوستان و تنهایى

(اخلاقى، اجتماعى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از دست دادن دوستان غربت است.

حکمت 66

روش خواستن

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نا اهل است.
 

حکمت 67

ارزش ایثار اقتصادى

(اخلاقى، اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن، از آن کمتر است.
 

حکمت 68

ره آورد عفّت و شکرگذارى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
عفّت ورزیدن زینت فقر، و شکرگزارى زینت بى‏نیازى است.

حکمت 69

حفظ روح امیدوارى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اگر به آنچه که مى‏خواستى نرسیدى، از آنچه هستى نگران مباش.

حکمت 70

روانشناسى جاهل

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
نادان را یا تندرو یا کند رو مى‏بینى.

حکمت 71

نشانه کمال عقل

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود.

حکمت 72

رابطه دنیا و انسان

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
دنیا بدن‏ها را فرسوده، و آرزوها را تازه مى‏کند، مرگ را نزدیک و خواسته‏ها را دور و دراز مى‏سازد، کسى که به آن دست یافت خسته مى‏شود، و آن که به دنیا نرسید رنج مى‏برد.

حکمت 73

ضرورت خودسازى رهبران و مدیران

(اخلاقى، تربیتى، مدیریّتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.

حکمت 74

ضرورت یاد مرگ

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
انسان با نفسى که مى‏کشد، قدمى به سوى مرگ مى‏رود.

حکمت 75

توجّه به فنا پذیرى دنیا

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هر چیز که شمردنى است پایان مى‏پذیرد، و هر چه را که انتظار مى‏کشیدى، خواهد رسید.

حکمت 76

روش تحلیل رویدادها (روش تجربى)

(اخلاقى، علمى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
حوادث اگر همانند یکدیگر بودند، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابى مى‏کنند.«»

حکمت 77

دنیا شناسى (امام و ترک دنیاى حرام

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(ضرار بن ضمره«» ضبایى از یاران امام به شام رفت بر معاویه وارد شد. معاویه از او خواست از حالات امام بگوید، گفت على علیه السّلام را در حالى دیدم که شب، پرده‏هاى خود را افکنده بود، و او در محراب ایستاده، محاسن را به دست گرفته، چون مار گزیده به خود مى‏پیچید، و محزون مى‏گریست و مى‏گفت) اى دنیا اى دنیاى حرام از من دور شو، آیا براى من خودنمایى مى‏کنى یا شیفته من شده‏اى تا روزى در دل من جاى گیرى هرگز مبادا غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیست، تو را سه طلاقه کرده‏ام، تا باز گشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندک، و آرزوى تو پست است. آه از توشه اندک، و درازى راه، و دورى منزل، و عظمت روز قیامت

حکمت 78

شناخت جایگاه جبر و اختیار

(اعتقادى) 

و در جواب مردى شامى فرمود:
(مرد شامى پرسید آیا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهى است امام با کلمات طولانى پاسخ او را داد که برخى از آن را برگزیدیم) واى بر تو شاید قضاء لازم، و قدر حتمى را گمان کرده‏اى اگر چنین بود، پاداش و کیفر، بشارت و تهدید الهى، بیهوده بود خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد در حالى که اختیار دارند، و نهى فرمود تا بترسند، احکام آسانى را واجب کرد، و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود، و پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد، با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد، و با اکراه و اجبار اطاعت نمى‏شود، و پیامبران را به شوخى نفرستاد، و فرو فرستادن کتب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود،«» و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان است بى‏هدف نیافرید. این پندار کسانى است که کافر شدند و واى از آتشى که بر کافران است.

حکمت 79

ارزش حکمت و بى‏لیاقتى منافق

(علمى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
حکمت را هر کجا که باشد، فراگیر، گاهى حکمت در سینه منافق است و بى‏تابى کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

حکمت 80

مؤمن و ارزش حکمت

(علمى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
حکمت گمشده مؤمن است، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.

حکمت 81

میزان ارزش انسان‏ها (ارزش تخصّص و تجربه)

(اخلاقى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
ارزش هر کس به مقدار دانایى و تخصّص اوست.

(این از کلماتى است که قیمتى براى آن تصوّر نمى‏شود، و هیچ حکمتى هم سنگ آن نبوده و هیچ سخنى، والایى آن را ندارد)«»

حکمت 82

ارزش‏هاى والاى انسانى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
شما را به پنج چیز سفارش مى‏کنم که اگر براى آنها شتران را پر شتاب برانید و رنج سفر را تحمّل کنید سزاوار است: کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکى سؤال کردند و نمى‏داند، شرم نکند و بگوید نمى‏دانم، و کسى در آموختن آنچه نمى‏داند شرم نکند، و بر شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایى چونان بدن بى‏سر، ارزشى ندارد.

حکمت 83

روش برخورد با چاپلوسان

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(به شخصى که در ستایش امام افراط کرد، و آنچه در دل داشت نگفت) من کمتر از آنم که بر زبان آوردى، و برتر از آنم که در دل دارى.

 

حکمت 84

مردم پس از جنگها

(سیاسى، نظامى)
و درود خدا بر او، فرمود:
باقى ماندگان شمشیر و جنگ، شماره شان با دوام‏تر، و فرزندانشان بیشتر است.

حکمت 85

پرهیز از ادّعاهاى علمى

(علمى، اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که از گفتن «نمى‏دانم» روى گردان است، به هلاکت و نابودى مى‏رسد.

حکمت 86

برترى تجربه پیرامون از قدرتمندى جوانان

(اخلاقى، تجربى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است. (و نقل شده که تجربه پیران از آمادگى رزمى جوانان برتر است)

حکمت 87

ارزش استغفار (طلب بخشش از خدا)

(اخلاقى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
در شگفتم از کسى که مى‏تواند استغفار کند و ناامید است.

حکمت 88

دو عامل ایمنى مسلمین

(اخلاقى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(امام باقر علیه السّلام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نقل فرمود) دو چیز در زمین مایه امان از عذاب خدا بود: یکى از آن دو برداشته شد، پس دیگرى را دریابید و بدان چنگ زنید، امّا امانى که برداشته شد رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بود، و أمان باقى مانده، استغفار کردن است، که خداى بزرگ به رسول خدا فرمود: «خدا آنان را عذاب نمى‏کند در حالى که تو در میان آنانى، و عذابشان نمى‏کند تا آن هنگام که استغفار مى‏کنند»

(این روش استخراج نیکوترین لطایف معنى، و ظرافت سخن از آیات قرآن است).

حکمت 89

راه اصلاح دنیا و آخرت

(اخلاقى، تربیتى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که میان خود و خدا اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد، و کسى که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیاى او را اصلاح خواهد کرد، و کسى که از درون جان واعظى دارد، خدا را بر او حافظى است.

حکمت 90

شناخت عالم آگاه

(علمى، اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
فقیه کامل کسى است که مردم را از آمرزش خدا مأیوس، و از مهربانى او نومید نکند، و از عذاب ناگهانى خدا ایمن نسازد.

حکمت 91

راه درمان روان (روانکاوى، روانشناسى بالینى)

(علمى، اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
همانا این دل‏ها همانند بدن‏ها افسرده مى‏شوند، پس براى شادابى دلها، سخنان زیباى حکمت آمیز را بجویید.«»

حکمت 92

والاترین دانش

(علمى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
بى‏ارزش‏ترین دانش، دانشى است که بر سر زبان است، و برترین علم، علمى است که در اعضا و جوارح آشکار است.

حکمت 93

فلسفه آزمایشها

(اخلاقى، اجتماعى) 

و درود خدا بر او، فرمود:
فردى از شما نگوید: خدایا از فتنه به تو پناه مى‏برم، زیرا کسى نیست که در فتنه‏اى نباشد، لکن آن که مى‏خواهد به خدا پناه برد، از آزمایش‏هاى گمراه کننده پناه ببرد، همانا خداى سبحان مى‏فرماید: «بدانید که اموال و فرزندان شما فتنه شمایند» معنى این آیه آن است که خدا انسان‏ها را با اموال و فرزندانشان مى‏آزماید، تا آن کس که از روزى خود ناخشنود، و آن که خرسند است، شناخته شوند، گر چه خداوند به احوالاتشان از خودشان آگاه‏تر است، تا کردارى که استحقاق پاداش یا کیفر دارد آشکار نماید، چه آن که بعضى مردم فرزند پسر را دوست دارند و فرزند دختر را نمى‏پسندند، و بعضى دیگر فراوانى اموال را دوست دارند و از کاهش سرمایه نگرانند.

حکمت 94

شناخت نیکى‏ها و خوبیها

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(از امام پرسیدند «خیر» چیست فرمود) خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان، و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم سر فراز باشى، پس اگر کار نیکى انجام دهى شکر خدا به جا آورى، و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى. در دنیا جز براى دو کس خیر نیست. یکى گناه کارى که با تو به جبران کند، و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد.

حکمت 95

تقوى و ارزش أعمال

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هیچ کارى با تقوا اندک نیست، و چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود

حکمت 96

ارزش علم و بندگى

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
نزدیک‏ترین مردم به پیامبران، داناترین آنان است، به آنچه که آورده‏اند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «همانا نزدیک‏ترین مردم به ابراهیم آنانند که پیرو او گردیدند، و مؤمنانى که به این پیامبر خاتم پیوستند» (سپس فرمود) دوست محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم کسى است که خدا را اطاعت کند هر چند پیوند خویشاوندى او دور باشد، و دشمن محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم کسى است که خدا را نافرمانى کند، هر چند خویشاوند نزدیک او باشد.

حکمت 97

ارزش یقین

(اخلاقى، اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(صداى مردى از حروراء«» را شنید که نماز شب مى‏خواند و قرآن تلاوت مى‏کرد) خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است.

حکمت 98

ضرورت عمل کردن به روایات

(علمى، اجتماعى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
چون روایتى را شنیدید، آن را بفهمید عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندکند.
 

حکمت 99

تفسیر الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا 

(علمى، تفسیرى، اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(شنید که شخصى گفت الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا) این سخن ما که مى‏گوییم «ما همه از آن خداییم» اقرارى است به بندگى، و اینکه مى‏گوییم «بازگشت ما به سوى او است» اعترافى است به نابودى خویش.

حکمت 100

روش مناجات کردن

(معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(آنگاه که گروهى او را ستایش کردند فرمود:) بار خدایا تو مرا از خودم بهتر مى‏شناسى، و من خود را بیشتر از آنان مى‏شناسم، خدایا مرا از آنچه اینان مى‏پندارند، نیکوتر قرار ده، و آنچه را که نمى‏دانند بیامرز