آنگاه که به او گفتند ، از تعقیب طلحه و زبیر باز ایستد و بسیج نبرد با ایشان نکند .

به خدا سوگند ، که من همانند آن کفتار نیستم ، که با آواز کوبیدن سنگ و چوب در کنامش ، به خوابش کنند ، تا بر در کنام رسند و صیادانش ، بفریب ، به دام اندازند .بلکه به پایمردى یارانى که روى به حق دارند ، روى برتافتگان از حق را فرو مى‏کوبم .

و به مدد کسانى که گوش به فرمان من نهاده‏اند ، شورشگرانى را که همواره در حق من تردید مى‏ورزیده‏اند ، مى‏زنم . و این شیوه من است ، تا مرگم فرا رسد . سوگند به خدا ،

که از آن زمان که رسول اللّه ( صلى اللّه علیه و آله ) رخت به سراى دیگر برده است تا به امروز ، مرا از حقم بازداشته‏اند و دیگرى را بر من برترى داده‏اند و برگزیده‏اند