خطبه اى از آن حضرت (ع ) که کلام جامعى در سوغ دادن به جنگ با مخالف است

به جان خودم سوگند، در نبرد با کسى که مخالفت حق کند و طریق گمراهى سپرد، نه مداهنه مى کنم و نه سستى . اى بندگان خدا، از خداى بترسید و از خشم خدا، در پناه رحمت خدا بگریزید. و آن راه روشنى را که در پیش پاى شما گشاده است بسپرید و به آنچه شما را بدان مکلف ساخته ، قیام کنید که على ضامن پیروزى شماست در آن جهان ، هر چند، در این جهان پیروزى حاصل نکنید