به نام خداوند بخشنده مهربان‏

هنگامى که یارى خدا و پیروزى فرا رسد، مردم را بینى که گروه گروه وارد دین خدا مى‏شوند، پروردگارت را تسبیح و حمد کن، و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه‏پذیر است. (1تا3)