به نام خداوند بخشنده مهربان‏

اى پیامبر، بگو: خداوند، یکتا و یگانه است، خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى‏کنند، نزاد و زاده نشده، و براى او هرگز شبیه و مانندى نبوده است.(1تا4)