شیطان را ملاک کار خود قرار دادند و شیطان نیز آنان را شریک خود ساخت .

پس ، در سینه‏ هایشان ، تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روى دامنشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد ، از راه چشمان شان مینگریست و از زبان شان سخن میگفت ، به راه خطایشان افکند و هر نکوهیدگى و زشتى را در دیده ‏شان بیاراست و در اعمال شان شریک شد ، و سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد.