مقصودش زبیر است ، در حالى که ، مقتضى چنین سخنى بود .

مى‏گوید که با دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده . دست بیعت فراپیش آورد و مدعى شد که در دل چیز دیگرى نهان داشته . اگر در ادعاى خود بر حق است ،باید دلیل بیاورد و گرنه ، به جمع یاران من که از آنان دورى گزیده است باز گردد