چون خداوند در جنگ جمل پیروزش گردانید، یکى از یاران گفتش اى کاش برادرم ، فلان ، می بود و مى دید که چسان خداوند ترا بر دشمنانت پیروز ساخته است . على (ع (از او پرسید:آیا برادرت هوادار ما بود گفت : آرى . على (ع ) گفت :

پس همراه ما بوده است . ما در این سپاه خود مردمى را دیدیم که هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند. روزگار آنها را چون خونى که بناگاه از بینى گشاده گردد، بیرون آورد و دین به آنها نیرو گیرد.