خطبه اى از آن حضرت (ع ) که سخنى جامع در موعظه و حکمت است

آخرین منزل ، رویاروى شماست و مرگ پشت سرتان . و با آواز خود شما را به پیش مى راند. سبکبار شوید تا برسید. زیرا آنان که از پیش ‍ رفته اند چشم به راه شما واپس ماندگان اند.
من مى گویم : این کلام بعد از کلام خدا و کلام رسول اللّه (ص ) با کلام هرکس که سنجیده شود افزون آید و بر او پیشى گیرد. عبارت : ))سبکبار شوید تا برسید(( عبارتى است با کلمات اندک و معانى بسیار. کلام ژرف و سرشار از حکمت . ما در کتاب ))الخصایص   ((به عظمت قدر و شرف و جوهر آن توجه داده ایم .